Mẫu đăng tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

18-12-2023 | 0 bình luận | 10388 xem

Doanh nghiệp gửi Phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động dưới file PDF và file Word vào Email: phongvieclam.hp@gmail.com. Điện thoại: 02253.710529 hoặc 0915541802Thực hiện quy định tại Điểm C Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính Phủ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài tại Trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng kể từ ngày 01/01/2024, cụ thể như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC

               

Số:……..

V/v đăng ký   tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến sử dụng người   lao động nước ngoài.

 

CỘNG HÒA   XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -   Tự do - hạnh phúc

 

Hải Phòng,   ngày         tháng         năm       

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng

 

Tên Doanh nghiệp:.................................................................................

Mã số Doanh nghiệp:.............................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................

Tổng số lao động ……. người, trong đó số lao động nước ngoài:……. người.

Thông tin liên hệ của Doanh nghiệp:

Họ và tên: …………………………… Số điện thoại: ............................

Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài, Công ty …………. đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng hỗ trợ đăng tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài theo phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng gửi kèm Công văn này và xác nhận việc đăng tuyển lao động làm cơ sở để Công ty giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định.

Công ty …….trân trọng đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng quan tâm, hỗ trợ./.

 

Nơi nhận:

-   Như trên;

-     Lưu VT.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

                 


PHIẾU THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CỦA CÔNG TY……………………….

(Kèm theo công văn số ………. ngày…..tháng …… năm………của Công ty….)

 

 

1. Vị trí công việc:......................................................................................................................

2. Chức danh công việc:............................................................................................................

3. Mô tả công việc:.....................................................................................................................

4. Số lượng:.................................................................................................................................

5. Yêu cầu trình độ:...................................................................................................................

6. Yêu cầu kinh nghiệm: ..........................................................................................................

7. Mức lương: .............................................................................................................................

8. Thời gian làm việc.......................................................................................................

9. Địa điểm làm việc:………………………………..…………………………………..

10. Thời hạn đăng tuyển: Từ ngày....................................đến ngày.................................

11. Thông tin liên hệ: ................................................................................................................


 

Mẫu số 01

PHIẾU THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Thông tin người sử dụng lao động

Tên người sử dụng lao động:………………………………………………………….………………

Mã số đăng ký/Mã số thuế/CMND/CCCD:……………………………………………………………

Loại hình:

[  ] Doanh nghiệp Nhà   nước       [  ] Doanh nghiệp ngoài nhà   nước        [  ] Doanh nghiệp FDI

[  ] Cơ quan, đơn vị nhà nước    [  ] Hộ   kinh doanh                                   [  ] Cá nhân

Địa chỉ: Tỉnh …………………………Huyện………………….. Xã…………………………….........

Địa chỉ cụ thể:……………………………………………………………………………………………

[  ] KCN/KKT:………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………….

Email:…………………………………………………….

Ngành sản xuất - kinh doanh chính*:

[  ] Nông, lâm nghiệp và thủy sản


[  ] Khai khoáng

[  ] Công nghiệp, chế biến, chế tạo


[  ] Xây dựng

[  ] SX và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa   không khí


[  ] Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải,   rác thải

[  ] Vận tải, kho bãi


[  ] Dịch vụ lưu trú và ăn uống

[  ] Thông tin và truyền thông


[  ] Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

[  ] Hoạt động kinh doanh bất động sản


[  ] Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

[  ] Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ


[  ] Giáo dục và đào tạo

[  ] Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội


[  ] Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

[  ] Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe   có động cơ khác


[  ] Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP, BĐXH bắt   buộc

[  ] Hoạt động làm thuê và các công việc trong hộ gia đình


[  ] Hoạt động, dịch vụ khác[  ] Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

2. Thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động

Tên công việc:………………………………………………………....

Số lượng tuyển:…………......

Mô tả công việc:………………………………………………………………………………………

Mã nghề1:

Cấp 1:…………………………………………..

Cấp 2:…………………………………………..

Cấp 3:…………………………………………..

Cấp 4:…………………………………………..

Chức vụ*: [  ] Nhân viên              [  ]   Quản lý              [  ]   Lãnh đạo

                   [  ] Khác (ghi rõ): ………………………………………………………………………….

Trình độ học vấn*:   [  ] Chưa tốt nghiệp tiểu học              [  ] Tốt   nghiệp tiểu học

                                [  ] Tốt nghiệp Trung học cơ   sở        [  ] Tốt nghiệp Trung học   phổ thông

Trình độ CMKT*:

[  ] Chưa qua đào tạo

[  ] Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng

[  ] Trung cấp

[  ] Đại học

[  ] Tiến sĩ

[  ] CNKT không bằng

[  ] Sơ cấp

[  ] Cao đẳng

[  ] Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo:

…………………………

…………………………

…………………………

Trình độ khác

1:………………………………………………………..…………..……………………..

2:………………………………………………...…..……….……………….….…..……

Trình độ kỹ năng nghề:                                                      Bậc:

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ 1: …………………………………………. Chứng chỉ …………………….

Khả năng sử dụng: [  ] Tốt          [  ] Khá               [  ]   Trung bình

Ngoại ngữ 2: …………………………………………. Chứng chỉ .……………………

Khả năng sử dụng: [  ] Tốt          [  ] Khá               [  ]   Trung bình

Trình độ tin học

[  ] Tin học văn phòng…………………..……………….…………..…………….....…

Khả năng sử dụng: [  ] Tốt          [  ] Khá               [  ]   Trung bình

[  ] Khác: ………………………………………….……………….…..………………….

Khả năng sử dụng: [  ] Tốt          [  ] Khá               [  ]   Trung bình

Kỹ năng mềm

[  ] Giao tiếp                        [  ] Thuyết trình                    [  ] Quản lý thời gian

[  ] Quản lý nhân sự            [  ] Tổng hợp, báo cáo      [  ] Thích ứng

[  ] Làm việc nhóm             [  ] Làm việc độc   lập        [  ] Chịu được áp lực công việc

[  ] Theo dõi giám sát         [  ] Tư duy phản biện

[  ] Kỹ năng mềm khác: ……………………………………………………………………

Yêu cầu kinh nghiệm:

[  ] Không yêu cầu;   [  ] Dưới 1 năm;     [  ] Từ 1 đến 2 năm;   [  ] Từ 2 đến 5   năm;   [  ] Trên 5 năm

Nơi làm việc dự kiến: Tỉnh………………………….   Quận/huyện/KCN/KKT…………………………

Loại hợp đồng LĐ:      [  ] Không xác   định thời hạn         [  ] Xác định   thời hạn dưới 12 tháng

                                    [  ] Xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng

Yêu cầu thêm: [  ] Làm ca;        [  ] Đi công tác;      [  ] Đi biệt   phái

Hình thức làm việc: [  ] Toàn thời gian;        [  ] Bán thời gian

Mục đích làm việc: [  ] Làm việc lâu dài;        [  ] Làm việc tạm thời;        [  ] Làm thêm

Mức lương: - Lương tháng (VN đồng):

                    [  ] <5 triệu;               [  ]   5-10 triệu;                  [  ] 10-20 triệu;

                    [  ] 20-50 triệu;        [  ] >50   triệu

                    - [  ] Lương ngày …...……………./ngày

                    - [  ] Lương giờ …...………….…./giờ

                    - [  ] Thỏa thuận khi phỏng vấn

                    - [  ] Hoa hồng theo doanh thu/sản phẩm

Chế độ phúc lợi

Hỗ trợ ăn: [  ] 1 bữa;   [  ] 2 bữa;     [  ] 3 bữa;   [  ] Bằng tiền: ……..…..;     [  ] Không hỗ trợ

[  ] Đóng BHXH, BHYT, BHTN;   [  ] BH nhân   thọ;   [  ] Trợ cấp thôi việc;   [  ] Nhà trẻ

[  ] Xe đưa đón;   [  ] Hỗ trợ đi lại;     [  ] Ký túc xá;   [  ] Hỗ trợ nhà ở;     [  ] Đào tạo

[  ] Lối đi/thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật      [  ] Cơ hội thăng tiến

[  ] Khác …………………………..………………………………………………………

Điều kiện làm việc

Nơi làm việc

[  ] Trong nhà;    [  ] Ngoài trời;      [  ] Hỗn hợp

Trọng lượng nâng

[  ] Dưới 5kg    [  ] 5 - 20   kg    [  ] Trên 20kg

Đứng hoặc đi lại

[  ] Hầu như không có;    [  ] Mức   trung bình;    [  ] Cần đứng/đi lại nhiều

Nghe nói

[  ] Không cần thiết;    [  ] Nghe nói   cơ bản;    [  ] Quan trọng

Thị lực

[  ] Mức bình thường;    [  ] Nhìn được   vật/chi tiết nhỏ;

Thao tác bằng tay

[  ] Lắp ráp đồ vật lớn;    [  ] Lắp   ráp đồ vật nhỏ;    [  ] Lắp ráp đồ vật rất nhỏ

Dùng 2 tay

[  ] Cần 2 tay;   [  ] Đôi khi cần 2 tay;     [  ] Chỉ cần 1 tay;   [  ] Trái;     [  ] Phải

Đối tượng ưu tiên: [  ] Người khuyết tật;     [  ] Bộ đội xuất ngũ;   [  ] Người thuộc hộ nghèo, cận   nghèo

                                [  ] Người dân tộc thiểu số;   [  ] Khác (ghi   rõ)……………………………….

Hình thức tuyển dụng: [  ] Trực tiếp;   [  ]   Qua điện thoại;   [  ] Phỏng vấn online;   [  ]   Nộp CV

Thời hạn tuyển dụng: ngày      tháng        năm 20…..

3. Thông tin người liên hệ tuyển dụng

Họ và tên:……………………………………….

Chức vụ:………………………………………

Số điện thoại:………………………………......

Nhận SMS thông báo ứng tuyển

[  ] Có                                          [    ] Không

Email:…………………………………………

Nhận email thông báo ứng tuyển

[  ]Có                                             [    ]Không

Hình thức liên hệ khác (nếu có):……………………………………………………………………… 


Ngày…. tháng….năm ……
  Người cung cấp thông tin
 
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú: Thông tin thu thập sẽ được sử dụng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc, phục vụ kết nối cung - cầu lao động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Huong dan cach thuc, quy trinh tuyen dung LDVN vao vi tri du kien tuyen LDNN..signed.pdf

Phiếu đăng ký đăng tuyển trên Website.doc

Mẫu số 01.TT11.docx