KHAI BÁO BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG

Số ĐKKD (*)
Tên doanh nghiệp (*)
Điện thoại
Email (*)
Địa chỉ
Tệp đính kèm (*)

Tệp đính kèm phải là văn bản, ảnh hoặc file nén. Dung lượng tối đa không quá 4MB

Xác nhận