Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 05/2024.

Trong tháng 05 năm 2024 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.671 người tăng 896 người (tăng 50,48%) so với tháng 04 năm 2024.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 04/2024

Trong tháng 04 năm 2024 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.775 người, tăng 326 người (tăng 22,50%) so với tháng 03 năm 2024.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 3/2024

Trong tháng 3 năm 2024 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.449 người, tăng 587 người (tăng 68,10%) so với tháng 02 năm 2024.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 02/2024.

Trong tháng 02 năm 2024 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 862 người, giảm 399 người (giảm 31,64%) so với tháng 01 năm 2024.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 01/2024.

Trong tháng 01 năm 2024 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.261 người, giảm 258 người (giảm 16,98%) so với tháng 12 năm 2023.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Việc làm. Theo đó, thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2024.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Việc làm. Theo đó, thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2024.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2023

Trong tháng 12 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.519 người, giảm 363 người (giảm 19,29%) so với tháng 11 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 11/2023

Trong tháng 11 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.882 người giảm 217 người (giảm 10,34%) so với tháng 10 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2023

Trong tháng 10 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.099 người tăng 282 người (tăng 15,52%) so với tháng 09 năm 2023

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 09/2023

Trong tháng 09 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.817 người giảm 397 người (giảm 17,93%) so với tháng 08 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 08/2023

Trong tháng 08 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.214 người tăng 159 người (tăng 7,74%) so với tháng 07 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 07/2023

Trong tháng 07 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.055 người giảm 774 người (giảm 27,36%) so với tháng 06 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 06/2023

Trong tháng 06 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.829 người giảm 145 người (giảm 4,88%) so với tháng 05 năm 2023.

Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

Số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng tăng so với năm 2021 và 2022, 6 tháng đầu năm 2023 số người nộp hồ sơ hưởng BHTN là 12.370 người (tăng 36,29% so với 6 tháng đầu năm 2022).

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2022

Trong tháng 10 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.956 người tăng 188 người (tăng 11,06%) so với tháng 9 năm 2022.

Thủ tục “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 9/2022

Trong tháng 9 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.768 người giảm 462 người (giảm 26,13%) so với tháng 8 năm 2022

Thủ tục “Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 8/2022

Trong tháng 8 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.230 người tăng 270 người (tăng 13,78%) so với tháng 7 năm 2022.

Thủ tục “Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định đối với người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp