Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 5/2022

Trong tháng 5 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.081 người tăng 385 người (tăng 22,7%) so với tháng 4 năm 2022.

Thủ tục “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 4/2022

Trong tháng 4 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.696 người tăng 375 người (tăng 28,39%) so với tháng 3 năm 2022

Thủ tục “Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên.

Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 3/2022

Trong tháng 3 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.321 người tăng 805 người (tăng 156,01%) so với tháng 02 năm 2022

Thủ tục “Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định đối với người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 02/2022

Trong tháng 02 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 516 người giảm 516 người (giảm 50%) so với tháng 01 năm 2022.

Thủ tục “Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Đối với người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp: Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 01/2022

Trong tháng 01 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.052 người tăng 111 người (tăng 11,8%) so với tháng 12 năm 2021.

Thủ tục “Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)”

Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ¬ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục “Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)”

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm trừ trường hợp theo quy định

Thủ tục “Giải quyết hỗ trợ học nghề”

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề gửi cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thủ tục “Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm”

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Thủ tục “Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng”

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định trừ trường hợp quy định tại Khoản 2

Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/20215 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đánh giá tình hình thực hiện BHTN tháng 12/2021

Trong tháng 12 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 941 người giảm 204 người (giảm 17,82%) so với tháng 11 năm 2021.