Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Việc làm. Theo đó, thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2024.

18-01-2024 | 0 bình luận | 557 xem

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Việc làm. Theo đó, thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2024.


 Ngày 29/12/2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH và Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp.
    Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm thất nghiệp như sau:
   Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày.
    Trường hợp tháng sau không có ngày tương ứng thì ngày kết thúc của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày cuối cùng của tháng đó.
    Ví dụ 4: Ông Cao Văn D được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 05 tháng, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022. Như vậy, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D được xác định như sau:
    Tháng hưởng thứ nhất là từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022;
    Tháng hưởng thứ hai là từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022;
    Tháng hưởng thứ ba là từ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022;
    Tháng hưởng thứ tư là từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/4/2022;
    Tháng hưởng thứ năm là từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022.
    05 trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:
    - Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có tháng đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp;
    - Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
    - Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp;
    - Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp;
    - Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp người lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
    Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024.

Thong-tu-15-2023-TT-bldtbxh-sua-doi-tt-28-2015-tt-bldtbxh-huong-dan-dieu-52-luat-viec-lam.pdf