CÔNG VĂN VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

08-08-2022 | 0 bình luận | 615 xem

Năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng tập trung triển khai thực hiện công tác thông tin thị trường lao động ,với mục đích thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động, thông tin về thực trạng sử dụng lao động làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu thị trường lao động của thành phố;