Giới Thiệu |  Liên Hệ |  Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hải Phòng - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng
MENU PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ SÀN TUYỂN DỤNG
1. NGHIỆP VỤ SÀN TUYỂN DỤNG
Phân hệ Nghiệp vụ Sàn việc làm dành cho nhân viên TT GTVL Hải Phòng cập nhật quản lý thông tin, báo cáo Phiên Việc Làm
2. QUẢN TRỊ KỸ THUẬT
DANH MỤC HỆ THỐNG
Phân hệ Nghiệp vụ dành cho cán bộ kỹ thuật (IT) quản trị hệ thống
3. NHÀ TUYỂN DỤNG PHIÊN
PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN
Phân hệ Nghiệp vụ dành cho Doanh Nghiệp phỏng vấn ứng viên trong Phiên Việc Làm
4. MÁY CHIẾU/LCD HIỂN THỊ
THÔNG TIN PHIÊN
Phân hệ Nghiệp vụ

Hiển thị thông tin  trong phiên việc làm trên màn hình máy chiếu hoăc LCD
5. BẢNG ĐIỆN TỬ HIỂN THỊ
THÔNG TIN PHIÊN
Phân hệ Nghiệp vụ

Hiển thị thông tin  trong phiên việc làm trên bảng thông báo điện tử
6. MÁY TRA CỨU ĐA NĂNG
THÔNG TIN PHIÊN
Phân hệ Nghiệp vụ

Tra cứu tìm kiếm thông tin Tuyển dụng hoặc tuyển sinh trong phiên việc làm trên máy tra cứu đa năng

 Copyright © GDV Version 1.1.11.10